ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th 081-849-0202

HLIS ความเป็นมา

บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ โดยเปลี่ยนชื่อมาจากเดิม คือ บริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดีมากว่า 10 ปี
บริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้ใช้ชื่อย่ออย่างเป็นทางการ คือ HLIS (Happyland International Security) เนื่องด้วยเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ HLIS ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 200 หน่วยงาน ที่สำคัญ HLIS มีจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

ระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง ภาพลักษณ์ที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ข่าวสารและกิจกรรม


บริษัท แฮปปี้แลนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัทที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย
ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย ใส่ใจบริการ


HLIS รักษาความปลอดภัย

เราบริการรักษาความปลอดภัย

กล่าวคำทักทยด้วยคำสุภาพ ให้ข้อมูลที่ ถูกต้องแก่ลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ มีการประสานงานและการติดตามงาน จนเสร็จสมบูรณ์

เราบริการเอาใจใส่ดี

มีสมาธิในการฟัง ฝึกฝนให้มีความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ค้นหาความต้องการ และอาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ เพราะให้ บริการรักษาความปลอดภัย

เรามีพฤติกรรมดี

กริยา สุภาพ เรียบร้อย บุคลิกภาพดีแต่งกายมีระเบียบ อุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน ที่เป็นมากกว่า บริการรักษาความปลอดภัย


เสียงคำขอบคุณจากลูกค้า


Jessica Priston
เรือโท ภัทธวุฒิ กนกวรรณากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"การท่าเรือแห่งประเทศไทยของเราเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นภาพลักษณ์ของข้าราชการทหาร เราจึงมีความคาดหวังใน รปภ. สูง ทั้งทางด้านระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง และภาพลักษณ์ที่ดีของการท่าเรือฯ ซึ่งบริษัท รักษาความปลอดภัย แฮปปี้แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์เราในทุกๆ ข้อ ครับ"

Jessica Priston
ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

Jessica Priston
ยังไม่มีข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูลลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา


Jessica Priston
บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด
Jessica Priston
พระจอมเกล้าธนบุรี
Jessica Priston
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

OUR CLIENTS

                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved