ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ sale@hlis.co.th Tel 081-849-0202HLIS เราใส่ใจในทุกๆเรื่องความปลอดภัย
จากทีมงานประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการการจัดหาทีมงาน รักษาความปลอดภัย


วิสัยทัศน์และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

Vision

หลักการบริหารแบบ 3ดี สู่บริการที่เป็นเสิศ

สื่อสาร ดี

สื่อสารกล่าวทักทายด้วยคำสุขภาพ
ให้ข้อมูลที่ลูกค้า
มีการประสาทงานและติดตามงานจนสำเร็จสมบูรณ์

เอาใจใส่ดี

มีสมาธิในฟัง มีการฝึกงานให้พนักงานมีความกระตือรือรันในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ค้นหาความต้องการและเสนอความช่วย อาสาที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือ

พฤติกรรม ดี

กิริยาสุภาพเรียบร้อย
บุคลิกภาพดี แต่งกายมีระเบียบ
เรียบร้อย และอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน                       © Copyright 2017 | Happyland International Security Co., Ltd | All Rights Reserved